Regulamin sklepu stacjonarnego

Regulamin sklepu stacjonarnego KicCake Sklep Cukierniczy

 

1. Postanowienia ogólne

 1. KicCake Sklep Cukierniczy Karolina Zając, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Imbramowska 32/3, 31-212 Kraków, NIP 6783208693, REGON 526046740 (dalej jako: „Sprzedawca”) świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się w Sklepie stacjonarnym KicCake Sklep Cukierniczy w godzinach jego

Otwarcia widocznych na drzwiach wejściowych oraz wskazanych na stronie internetowej https://www.KicCake.pl .

 1. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w sklepie stacjonarnym KicCake Sklep Cukierniczy oraz na www.KicCake.pl . Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 

2. Definicje

 1. Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
 2. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług w Sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.
 4. Sklep stacjonarny to o punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Konsument może osobiście nabyć produkty zaspokajające jego potrzeby.
 5. Sprzedawca to KicCake Sklep Cukierniczy Karolina Zając, ul. Imbramowska 32/3, 31-212 Kraków, NIP
  6783208693, REGON 526046740 Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 795 446 423 oraz przy użyciu adresu e-mail: sklep@kiccake.pl .
 6. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
 7. Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu stacjonarnego przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży, w szczególności akcesoria cukiernicze takie jak np. masy cukrowe, podkłady, pudełka na torty i ciasta, barwniki spożywcze a także artykuły party takie jak np.: balony, wstążki, świeczki
 8. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w Sklepie stacjonarnym.

 

3. Towary

 1. Przedmiot sprzedaży stanowią Towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.
 2. Wszystkie Towary oferowane do Sprzedaży przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
 3. Obok dostępnych w Sklepach stacjonarnych Towarów zamieszczone są podstawowe informacje wskazujące na pełną nazwę Towaru, jego rodzaj, producenta (markę) oraz cenę.
 4. Jeżeli Towar sprzedawany jest w zestawie z innymi elementami, informacja zawiera również wskazanie tych elementów.
 5. Ceny Towarów są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Towary objęte promocją są w widoczny sposób oznaczone.
 7. Informacje na temat Towarów sprzedawanych w Sklepach stacjonarnych oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się również na stronie internetowej https://www.KicCake.pl .

 

4. Płatność

 1. Zapłata za Towary następuje przy kasie w Sklepie stacjonarnym i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą lub BLIKIEM. Do każdego zakupionego Towaru Klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę bez VAT.
 2. W celu uzyskania faktury bez VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracowników Sklepu stacjonarnego przed dokonaniem płatności. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 685).

 

5. Gwarancje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora.
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 3. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny, tj. paragon lub faktura.

 

6. Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w przypadku jej udzielenia.
 2. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 3. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane w Sklepie stacjonarnym, listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy: sklep@kiccake.pl.
 5. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:
 6. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
 7. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności (chyba że płatność została dokonana w formie gotówkowej),
 8. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Sklepu stacjonarnego KicCake Sklep Cukierniczy na własny koszt.
 10. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:
 11. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
 12. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
 13. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej

reklamacji:

 1. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji,
 2. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
 3. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu

reklamacji należy zwrócić Konsumentowi, Sprzedawca poinformuje o tym Konsumenta

i umożliwi mu odbiór Towaru w Sklepie stacjonarnym.

 1. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi w formie, w której została dokonana płatność.
 2. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

7. Zwrot Towaru

 1. KicCake Sklep Cukierniczy nie umożliwia zwrotu zakupionego towaru w sklepie stacjonarnym. Klient ma możliwość pełnego zapoznania się z produktem przed dokonaniem zakupu.

8. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania w sklepie stacjonarnym oraz na stronie https://www.KicCake.pl .
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej https://www.KicCake.pl/ oraz udostępnienia nowej treści regulaminu w Sklepie stacjonarnym.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej https://www.KicCake.pl/ oraz w Sklepach stacjonarnych, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

 

9. Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupu Towarów w Sklepie stacjonarnym jest KicCake Sklep Cukierniczy Karolina Zając, ul. Imbramowska 32/3, 31-212 Kraków, NIP 6783208693, REGON 526046740 . Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a KicCake Sklep Cukierniczy Karolina Zając oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
 2. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 21 RODO.
 3. KicCake Sklep Cukierniczy Karolina Zając. zastrzega, że w brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a KicCake Sklep Cukierniczy oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych jest jednoznaczny z jego odstąpieniem przez Klienta od tej procedury.

10. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu stacjonarnego oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą.
 3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
 4. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 5. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy.
 6. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 9. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium